SZKOLENIA ISO 17025

Norma ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących” została opracowana i opublikowana po raz pierwszy przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną już w 1999 roku z myślą o laboratoriach rozwijających swoje systemy jakości, administracyjne i techniczne, służące zarządzaniu ich działalnością.

Niniejszy standard może być stosowany we wszystkich laboratoriach, niezależnie od ilości pracowników, zakresu prowadzonych badań oraz wzorcowań, podejmujących jeden lub więcej rodzajów działalności, tj.:

 • pobieranie próbek,
 • opracowywanie nowych metod badawczych,
 • rozwój nowych metod badawczych.

Zasadniczymi celami wdrożenia normy ISO 17025 w laboratorium są:

 • pomoc przy opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania jakością,
 • ustanowienie ogólnych wymagań umożliwiających wykazanie zdolności laboratorium do wykonania badań i wzorcowań,
 • ustanowienie podstawy do akredytacji laboratorium.

Laboratorium, które wdrożyło ISO 17025 jest w stanie zapewnić, że wykonywane przez nie badania i wzorcowania są zgodne z systemem jakości, a otrzymywane wyniki są miarodajne, charakteryzują się rzetelnością i dokładnością.

Korzyści wynikające z zastosowania ISO 17025:

 • zwiększenie prestiżu laboratorium,
 • usprawnienie jego działalności,
 • kompetentny personel kierowniczy i techniczny,
 • stosowanie wysokiej klasy aparatury badawczej,
 • jasno sprecyzowane zakresy odpowiedzialności i uprawnień kadry,
 • uzyskiwanie wyników badań o dużej dokładności i wiarygodności,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • możliwość doskonalenia systemu poprzez audity, działania korygujące i zapobiegawcze.