System zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025

CEL SZKOLENIA:

Znajomość Systemu Zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium na podstawie wymagań normy 17025 oraz Polskiego Centrum Akredytacji i samodzielne tworzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Proces akredytacji laboratorium i wymagania jednostki akredytującej

2. Wymagania normy 17025 z zakresu:

 • bezstronności
 • poufności
 • struktury organizacyjnej
 • dokumentacji systemu zarządzania
 • nadzoru nad dokumentacją
 • nadzoru nad zapisami
 • ryzyk i szans
 • doskonalenia
 • działań korygujących
 • auditów wewnętrznych
 • przeglądu zarządzania

3. Wymagania normy 17025 dotyczące zasobów z zakresu:

 • personelu
 • warunków lokalowych i środowiskowych
 • sprzętu – wyposażenia
 • spójności pomiarowej
 • zewnętrznych usług i dostaw

4. Wymagania normy 17025 dotyczące procesów z zakresu:

 • przeglądu zapytań ofert i przetargów
 • wyboru, weryfikacji i walidacji metod
 • pobierania próbek
 • postępowania z obiektami do badań/ wzorcowań
 • zapisów technicznych
 • szacowania niepewności pomiaru
 • potwierdzenia przydatności wyników
 • przedstawiania wyników
 • skarg
 • zarządzania pracą niezgodną z wymaganiami
 • nadzoru nad danymi – zarządzania informacją

 

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia kursu „System Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018” na podstawie którego potwierdza się kwalifikacje do samodzielnego tworzenia dokumentacji systemowej.

Wypełniony formularz proszę wysłać na e-mail: quallab.szkolenia@gmail.com